Formål

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Enable samler inn og bruker personopplysninger.

Innholdet på denne siden er identisk med det som til enhver tid er gjengitt som personvernerklæring i Enable sin internkontroll. Ved tvil er det internkontrollens versjon som er gjeldende.

Erklæringen inneholder generell informasjon om hvordan vi behandler personvernopplysninger og innsamling av personopplysninger via vårt nettsted.

Enable, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der de daglige oppgavene er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Nettbasert behandling av personopplysninger på www.enable.no

Enable lagrer ikke personopplysninger for brukere av www.enable.no

Informasjonskapsler/Cookies

Enable benytter seg av følgende informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider.

ARRAffinity Lastbalansering i Microsoft Azure. Lagrer hvilken server bruker ble sendt til og sørger for at bruker blir sendt til samme server for hver spørring. Informasjonskapselen fjernes når du lukker nettleseren.

rc::a, rc::b og rc::c. Disse brukes for å skille mellom mennesker og boter.

local_storage_support_test brukes i samband med nettleserens lokale lagring for at nettsiden skal laste fortere for brukeren.

lang brukes til å huske brukerens valg for språk der nettsteder tilbyr flere språk.

__widgetsettings samler data om hvordan brukeren navigerer på nettsiden.

i/jot/syndication settes av Twitter i forbindelse med at vi har muligheten til å integrere innhold fra Twitter på hjemmesiden.

Kundesystem

Enable bruker CRM og faktureringssystem basert på SharePoint (egenutviklet). Respektive kundeansvarlige følger opp at den faktiske saksbehandlingen er i samsvar med rutinene.

Enable behandler personopplysninger for å ivareta kundens/kontaktens interesser i forbindelse med leveranse av konsulenttjenester.
Det registreres ulike typer personopplysninger i kundesystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer og annen relevant informasjon til kundeforholdet.

E-post og telefon

Enable benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å ivareta kundenes interesser. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av salg og leveranseprosjekter registreres i CRM og Service Desk der hvor dette er relevant.

Den enkelte ansatte er ansvarlig for å arkivere relevant e-post i digitale saksmapper tilhørende det enkelte prosjekt og ellers slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster relatert til kunder/prosjekt vil normalt bli overført til kollegaer eller lagt i digitale saksmapper tilhørende det enkelte prosjekt.

Det sendes ikke sensitive personopplysninger med ukryptert e-post, uten kundens samtykke. I den utstrekning det er behov vil den enkelte ansatte i Enable kunne sende kryptert e post, for å unngå at risikoen for at opplysninger av mer sensitiv karakter skal komme på avveie. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert, og oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler loggføres ikke sentralt og er ikke tilgjengelig for Enable/ansatte. Dog har den ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat relatert til kunde eller prosjekt etter samtalen er gjennomført. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Opplysninger om ansatte

Enable behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar i henhold til personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er økonomiansvarlig som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent og skattekommune. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.
Dessuten registreres det opplysninger i tilknytning til nøkkeladministrasjon av inn- og utpasseringer og opplysninger om tilgangsstyring i IT-systemet. Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på våre nettsider.

Lagring av stillingssøknader

Alle stillingssøknader blir lagret hos Enable i maksimalt ett år før de makuleres. Det er daglig leder som er ansvarlig for dette.

Unntak gjelder for alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem. Her blir blant annet stillingssøknaden arkivert/oppbevart. Personalmapper skal bevares (det vil si at stillingssøknaden ikke blir slettet eller makulert). Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, første avsnitt. Enable har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.
De som er registrert i en av Enables systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Enable ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Vedkommende har som utgangspunkt også rett på å få samtlige opplysninger om seg selv slettet, men det kan her forekomme unntak grunnet spesialreguleringer. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med oss ved å fylle ut følgende skjema om du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger.

Du kan også ta kontakt pr. telefon: +47 993 03 700
Postadresse: Enable v/daglig leder, Klæbuveien 194, 7037 Trondheim