En samlet og lett tilgjengelig oversikt over alle kurs som arrangeres i Helse Midt-Norge er viktig for kvaliteten i pasienthåndteringen. SharePoint-løsningen dekker både klasseromsundervisning og e-læring, og er sømløst integrert med intranettet.

Helse Midt-Norge RHF er ett av fire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet.

Helse Midt-Norge RHF har overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Virksomheten er organisert gjennom 5 helseforetak som eies av Helse Midt-Norge RHF. I tillegg er Helsebygg Midt-Norge og Helse Midt-Norge IT direkte underlagt RHF som egne selvstendige enheter. Den samlede virksomheten omfatter ca 20 000 medarbeidere og et årlig budsjett på vel 16.8 milliarder kroner. Helse Midt-Norge RHF er lokalisert på Stjørdal.

Tre ulike systemer

– Vi hadde tre ulike løsninger for presentasjon og påmelding til kurs og kompetansetiltak. Dette var tungvint, dyrt og ga dårlig oversikt», forteller Kjell Åge Nilsen, HR- rådgiver i Helse Midt-Norge.

Det regionale helseforetaket ønsket en løsning basert på SharePoint, som er deres strategisk valgte IT-plattform.

Tre ulike systemer

– Vi hadde tre ulike løsninger for presentasjon og påmelding til kurs og kompetansetiltak. Dette var tungvint, dyrt og ga dårlig oversikt», forteller Kjell Åge Nilsen, HR- rådgiver i Helse Midt-Norge.
Det regionale helseforetaket ønsket en løsning basert på SharePoint, som er deres strategisk valgte IT-plattform.

Kapasitet og kompetanse

Målet var å samle alle 22.000 ansatte til ett e-læringsrike med full oversikt over alle interne kompetansetiltak, enkel påmelding og administrasjon. Anbudet ble vunnet av Enable da oppdraget ble lagt ut. Løsningen omfatter nå også klasseromskurs, slik at alle typer undervisning håndteres av samme system.

– Enable vant anbudet fordi de var best kvalifisert og hadde kapasitet til å løse et så stort oppdrag. Vi hadde tre grunnleggende krav til systemet; delbarhet, fleksibilitet og åpenhet, og det har vi fått», sier Nilsen.

– De har lagt opp til et godt samarbeid mellom Helseforetaket, Hemit og Enable, og det har vært nødvendig i et så krevende prosjekt»
Nilsen understreker at ingen hadde gjort tilsvarende før, slik at det var nødvendig med god forankring i kravspesifikasjonen og åpne diskusjoner.

– Enable tar initiativ, de legger opp til dialog og deler gjerne sin kunnskap. Det utviklet seg en god tilbakemeldingskultur, og prosessen har vært meget god», understreker Nilsen.

– Løsningen ble rullet ut ved årsskiftet 2013-2014, og det har gått som smurt!

Kjell Åge Nilsen forteller at systemet ble tatt i bruk litt etter hvert, og at de nå videreutvikler løsningen selv.

Standardiserte pasientforløp

Det er et ønske at alle skal følge nasjonale standarder for ulike pasientforløp. Da er det viktig at opplæringen blir lik, slik at det ikke utvikler seg lokale varianter. Kursene er nå bedre koordinert, det er lettere å gjennomføre kurs ved at deltakere fra ulike helseforetak kan melde seg på.

– Jeg kan derfor si at det er sannsynlig at kvaliteten i pasienthåndteringen har økt», sier Nilsen videre.

Integrert i intranettet

Relevant kursoversikt finnes på førstesiden på intranettet. Opplæringsmodulen har kjent brukergrensesnitt, og det er gjenkjennelighet fra kurs til kurs. Som innlogget på intranettet, slipper ansatte å oppgi data om hvem de er og hvor de holder til og de slipper å lete i kurs som ikke er relevante. Det er også mulig å melde på flere personer, for eksempel om en hel avdeling skal delta på samme kurs.

Åpnes for andre enn ansatte

Nilsen forteller at de nå jobber med en utvidelse, slik at også pasienter, pårørende, studenter, praktikanter, primærhelsetjenesten, apotek, ambulanse, politi og andre eksterne som deltar på eller arrangerer relevante kurs, også kan benytte det samme systemet.

– Jeg har regnet på effektene, og mener at gevinstene kan være meget store (opptil 70% på e-læring sammenlignet med klasseromskurs)», sier Nilsen.

Integrert med kompetansesystem

På sikt skal opplæringsmodulen kobles sammen med et kompetansesystem. Da vil ledere enkelt se avdelingens kompetanse og hvordan kompetansehull kan tettes. Dette ligger noe fram i tid, men vil gi ytterligere gevinst for Helse Midt-Norge.